پشتیبانی تلگرام
مقالات / چرا پرفکت مانی بخریم؟

چرا پرفکت مانی بخریم؟


چرا پرفکت مانی بخریم؟

پرفکت مانی یک شرکت و سیستم پرداخت بین المللی است که با آن می توانید به راحتی پرداخت های اینترنتی خود در سایت های خارجی ر ا انجام دهید، به سراسر جهان ارز منتقل کنید یا درآمدهای ارزی خود را دریافت کنید.

با وجود تحریم سرویس هایی مثل پی پل، ویزا و مسترکارت، هنوز هم سرویس های قدرتمندی وجود دارند که می توان با آن ها خریدهای اینترنتی خارجی و انتقال ارز را انجام داد که پرفکت مانی یکی از آن هاست.

در ادامه این راهنما با ما همراه باشید تا به تمام سوالات شما درباره این سیستم پاسخ بدهیم.

پرفکت مانی چیست و چه کاربردی دارد؟

ﭘﺮﻓﮑﺖ ﻣﺎﻧﯽ (Money Perfect) ﯾﮏ ﺷﺮﮐﺖ و ﺳﯿﺴﺘﻢ ﭘﺮداﺧﺖ ﺟﻬﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ دﻓﺘﺮ رﺳﻤﯽ آن در ﮐﺸﻮر ﭘﺎﻧﺎﻣﺎ ﻗﺮار دارد. اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﺧﺪﻣﺎت ارﺳﺎل، درﯾﺎﻓﺖ و ﭘﺮداﺧﺖ ﭘﻮل از ﻃﺮﯾﻖ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ را ﺑﺮای ﮐﺎرﺑﺮان و ﮐﺴﺐ و ﮐﺎرﻫﺎی ﺳﺮاﺳﺮ دﻧﯿﺎ ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ

ﺷﻤﺎ ﺑﻪ راﺣﺘﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ از ﻃﺮﯾﻖ اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﻘﺪار زﯾﺎدی ﭘﻮل را ﺑﻪ ﻧﻘﻄﻪ دﯾﮕﺮ ﺟﻬﺎن ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮐﻨﯿﺪ ﯾﺎ از ﯾﮏ وبﺳﺎﯾﺖ ﺧﺎرﺟﯽ ﮐﺎﻻ و ﺧﺪﻣﺎت ﺧﻮد را ﺧﺮﯾﺪاری ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.

ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﻓﺮض ﮐﻨﯿﺪ ﻗﺼﺪ ﺧﺮﯾﺪ ﯾﮏ ﻓﺎﯾﻞ را از ﯾﮏ ﺳﺎﯾﺖ ﺧﺎرﺟﯽ را دارﯾﺪ ﮐﻪ ﭘﺮﻓﮑﺖ ﻣﺎﻧﯽ را ﻣﯽﭘﺬﯾﺮد. ﺑﻪ راﺣﺘﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از رﯾﺎل و ﮐﺎرت ﺑﺎﻧﮑﯽ ﺧﻮد ﭘﺮﻓﮑﺖ ﻣﺎﻧﯽ ﺑﺨﺮﯾﺪ و ﺑﺎ آن ﻓﺎﯾﻞ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮﺗﺎن را از ﺳﺎﯾﺖ ﺧﺎرﺟﯽ ﺧﺮﯾﺪاری ﻓﺮﻣﺎﯾﯿﺪ.

ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﭘﺮﻓﮑﺖ ﻣﺎﻧﯽ ﭘﻠﺘﻔﺮﻣﯽ ﻣﺜﻞ ﭘﯽﭘﺎل و ﺳﺎﯾﺮ ﭘﻠﺘﻔﺮمﻫﺎی ﭘﺮداﺧﺖ اﺳﺖ. اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ از ﻣﻌﺘﺒﺮﺗﺮﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﺧﺪﻣﺎت ﭘﺮداﺧﺖ دﻧﯿﺎﺳﺖ و دهﻫﺎ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﮐﺎرﺑﺮ ﻓﻌﺎل از ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﻬﺎن دارد. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ از اﯾﻦ ﺳﺮوﯾﺲ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﺮای ذﺧﯿﺮه ارز روی ﺣﺴﺎبﻫﺎی اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ﻫﻢ ﺑﻬﺮه ﺑﺮد ﯾﺎ ﺑﺎ آن داراﯾﯽﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﻣﺜﻞ ﺑﯿﺖ ﮐﻮﯾﻦ را ﺧﺮﯾﺪاری ﮐﺮد.

ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎی اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ را ﻣﯽﺗﻮان در ﻣﻮارد زﯾﺮ ﺧﻼﺻﻪ ﮐﺮد:

اﻧﺘﻘﺎل ارز ﺑﻪ ﺻﻮرت آﻧﻼﯾﻦ

درﯾﺎﻓﺖ ارز ﺑﻪ ﺻﻮرت دﻻر، ﯾﻮرو و … ﺧﺮﯾﺪ ﮐﺎﻻ ﯾﺎ ﺧﺪﻣﺎت از ﺳﺎﯾﺖﻫﺎ و ﮐﺴﺐ و ﮐﺎرﻫﺎی اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ

ذﺧﯿﺮه اﻣﻦ ﭘﻮلﻫﺎ روی ﺣﺴﺎبﻫﺎی اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ و درﯾﺎﻓﺖ ﺳﻮد ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ

ﺧﺮﯾﺪ ﺑﯿﺖ ﮐﻮﯾﻦ ، دﻻر، ﯾﻮرو و …

ﺑﺪون ﺗﺤﺮﯾﻢ و رﯾﺴﮏ

ﯾﮑﯽ از ﻣﺰﯾﺖﻫﺎی اﺻﻠﯽ اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ در ﻣﯿﺎن ﻏﻮلﻫﺎﯾﯽ ﻣﺜﻞ ﭘﯽﭘﻞ، ﺗﺤﺮﯾﻢ ﻧﺒﻮدن آن ﺑﺮای ﮐﺎرﺑﺮان اﯾﺮاﻧﯽ و ﺳﺎﯾﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺗﺤﺖ ﺗﺤﺮﯾﻢ اﺳﺖ.

ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ اﺣﺘﻤﺎﻻ ﻣﯽداﻧﯿﺪ اﯾﺮاﻧﯽﻫﺎ و ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﭼﻨﺪ ﮐﺸﻮر دﯾﮕﺮ، ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺗﺤﺮﯾﻢﻫﺎ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ از ﺧﺪﻣﺎت ﭘﺮداﺧﺖ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﺑﺰرﮔﯽ ﻣﺜﻞ ﭘﯽﭘﻞ، ﻣﺴﺘﺮﮐﺎرت، وﯾﺰا و … اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ. اﻣﺎ ﭘﺮﻓﮑﺖ ﻣﺎﻧﯽ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﭘﯿﺮوی ﻧﮑﺮدن از ﻗﻮاﻧﯿﻦ آﻣﺮﯾﮑﺎ، ﻫﯿﭻ ﺗﺤﺮﯾﻤﯽ را ﻣﺘﻮﺟﻪ ﮐﺎرﺑﺮان ﺧﻮد ﻧﮑﺮده اﺳﺖ. اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ در اﯾﺮان ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه رﺳﻤﯽ دارد.

در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ، ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﮐﺎرﺑﺮ اﯾﺮاﻧﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻪ راﺣﺘﯽ ﺑﻌﺪ از اﻓﺘﺘﺎح آﻧﻼﯾﻦ ﺣﺴﺎب ﭘﺮﻓﮑﺖ ﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ راﯾﮕﺎن و ﻏﯿﺮﺣﻀﻮری اﺳﺖ، از ﺻﺮاﻓﯽﻫﺎی آﻧﻼﯾﻦ، ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﮐﺎرت ﺑﺎﻧﮑﯽ ﺧﻮد ﭘﺮﻓﮑﺖ ﻣﺎﻧﯽ ﺑﺨﺮﯾﺪ و از ﺳﺎﯾﺖﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﮐﻪ ﭘﺮﻓﮑﺖ ﻣﺎﻧﯽ را ﻣﯽﭘﺬﯾﺮﻧﺪ، ﮐﺎﻻ ﯾﺎ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺧﻮد را ﺧﺮﯾﺪاری ﻓﺮﻣﺎﯾﯿﺪ.

ﻧﺤﻮه اﻓﺘﺘﺎح ﺣﺴﺎب ﭘﺮﻓﮑﺖ ﻣﺎﻧﯽ

ﺑﺮای اﻓﺘﺘﺎح ﺣﺴﺎب در اﯾﻦ ﺳﺮوﯾﺲ ﻓﻘﻂ ﮐﺎﻓﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ وبﺳﺎﯾﺖ رﺳﻤﯽ آن ﺑﻪ آدرس PerfectMoney.is ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﺮده و ﻓﺮم ﺛﺒﺖ ﻧﺎم آن را ﭘﺮ ﮐﻨﯿﺪ.

 

ثبت نام در سایت پرفکت مانی

ﺑﺮای ﺛﺒﺖ ﻧﺎم روی Signup ﮐﻠﯿﮏ ﮐﻨﯿﺪ

ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ اﻓﺘﺘﺎح ﺣﺴﺎب در اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﮐﺎﻣﻼ راﯾﮕﺎن ﺑﻮده و ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﻫﯿﭻﮔﻮﻧﻪ ﻫﺰﯾﻨﻪای ﻧﺪارد.

وبﺳﺎﯾﺖ رﺳﻤﯽ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ از زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ ﻫﻢ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ آن از داﺧﻞ ﺳﺎﯾﺖ ﺗﻐﯿﯿﺮ دﻫﯿﺪ. در ﻫﻨﮕﺎم ﭘﺮ ﮐﺮدن ﻓﺮم ﺛﺒﺖ ﻧﺎم، ﺣﺘﻤﺎ اﻃﻼﻋﺎت ﺣﻘﯿﻘﯽ ﺧﻮد را وارد ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ ﺗﺎ از ﻣﺸﮑﻼت ﺑﻌﺪی ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﺷﻮد.

ثبت نام در پرفکت مانی

ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﯾﮏ ﻧﺎم ﮐﺎرﺑﺮی (دﻟﺨﻮاه)، ﻧﺎم و ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ، ﺷﻬﺮ، آدرس، ﮐﺸﻮر، ﮐﺪ ﭘﺴﺘﯽ، اﯾﻤﯿﻞ و ﺷﻤﺎره ﻫﻤﺮاه ﺧﻮد را وارد ﮐﻨﯿﺪ.

ﭘﺲ از ﺛﺒﺖ ﻧﺎم، ﺑﺮای اﯾﻤﯿﻞ ﺷﻤﺎ ﯾﮏ ﮐﺪ ﻋﻀﻮﯾﺖ (id member) ارﺳﺎل ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ از آن (ﻧﻪ اﯾﻤﯿﻞ) ﺑﺮای ورود ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﺧﻮد اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ id member ﺧﻮد را در ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ آن ﺑﻬﺘﺮ دﺳﺘﺮﺳﯽ دارﯾﺪ ﯾﺎدداﺷﺖ ﮐﻨﯿﺪ ﯾﺎ آن را ﺑﻪ ﺣﺎﻓﻈﻪ ﺑﺴﭙﺎرﯾﺪ.

ﭼﻄﻮر ﭘﺮﻓﮑﺖ ﻣﺎﻧﯽ ﺑﺨﺮم و ﺣﺴﺎب ﺧﻮد را ﺷﺎرژ ﮐﻨﻢ؟

روشﻫﺎی زﯾﺎدی ﺑﺮای ﺷﺎرژ ﺣﺴﺎب وﺟﻮد دارد، اﻣﺎ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ و آﺳﺎنﺗﺮﯾﻦ روش ﺑﺮای ﮐﺎرﺑﺮان اﯾﺮاﻧﯽ، ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺖﻫﺎی ﻓﺮوﺷﻨﺪه ﭘﺮﻓﮑﺖ ﻣﺎﻧﯽ اﺳﺖ.

ﺷﻤﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻪ راﺣﺘﯽ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از رﯾﺎل و ﮐﺎرت ﺑﺎﻧﮑﯽ ﺧﻮد ﺑﻪ ﺻﻮرت آﻧﻼﯾﻦ از وبﺳﺎﯾﺖﻫﺎی اﯾﺮاﻧﯽ ﭘﺮﻓﮑﺖ ﻣﺎﻧﯽ ﺧﺮﯾﺪاری ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.

ﭘﺮﻓﮑﺖ ﻣﺎﻧﯽ ﻫﻢ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﯾﻮرو و ﻫﻢ ﺑﻪ ﺻﻮرت دﻻری ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ اﻣﺎ وبﺳﺎﯾﺖﻫﺎی اﯾﺮاﻧﯽ ﻏﺎﻟﺒﺎ دﻻر ﭘﺮﻓﮑﺖ ﻣﺎﻧﯽ ﻣﯽﻓﺮوﺷﻨﺪ. وبﺳﺎﯾﺖﻫﺎی ﻣﻌﺘﺒﺮ زﯾﺎدی رﯾﺎل ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ ﭘﺮﻓﮑﺖ ﻣﺎﻧﯽ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺎ در اﯾﻨﺠﺎ ﺻﺮاﻓﯽ ﺻﺪرا ﭘﯽ ﺑﺎ ﺳﺎﺑﻘﻪ ای درﺧﺸﺎن را ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯿﮑﻨﯿﻢ.

https://www.sadrapay.com

ﺷﻤﺎره ﺣﺴﺎب ﭘﺮﻓﮑﺖ ﻣﺎﻧﯽ ﻣﻦ ﭼﯿﺴﺖ؟

ﭘﺲ از ﺳﺎﺧﺘﻦ ﺣﺴﺎب، وارد ﭘﻨﻞ ﮐﺎرﺑﺮی ﺧﻮد ﺷﻮﯾﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻪ ﺣﺴﺎبﻫﺎی ﺧﻮد دﺳﺘﺮﺳﯽ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﯿﺪ. ﺷﻤﺎره ﺣﺴﺎب ﺷﻤﺎ در ﻫﻤﺎن ﺻﻔﺤﻪ اول ﭘﻨﻞ ﮐﺎرﺑﺮی ﺑﻪ وﺿﻮح ﻣﺸﺨﺺ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ آن را ﮐﭙﯽ ﮐﺮده و ﺑﻪ ﺻﺮاﻓﯽ ﺑﺪﻫﯿﺪ.

ثبت نام در پرفکت مانی

ﻃﺒﻖ ﻋﮑﺲ ﻓﻮق، در ﻗﺴﻤﺖ ﺣﺴﺎب ﮐﺎرﺑﺮی ﺧﻮد، ﺷﻤﺎره ﺣﺴﺎب دﻻریﺗﺎن را ﭘﯿﺪا ﮐﻨﯿﺪ و آن را ﺑﻪ ﺻﺮاﻓﯽ ﺑﺪﻫﯿﺪ ﺗﺎ ﺑﺮاﯾﺘﺎن وارﯾﺰ را اﻧﺠﺎم دﻫﺪ. ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل در اﯾﻦ ﻋﮑﺲ ﺷﻤﺎره ﺣﺴﺎب ﻣﻦ «U22065984» اﺳﺖ ﮐﻪ اﮔﺮ ﺑﺨﻮاﻫﻢ ﭘﺮﻓﮑﺖ ﻣﺎﻧﯽ ﺑﺨﺮم ﺑﺎﯾﺪ آن را ﺑﻪ وبﺳﺎﯾﺖ ﻓﺮوﺷﻨﺪه ﺑﺪﻫﻢ.

ﭼﮕﻮﻧﻪ ﭘﺮﻓﮑﺖ ﻣﺎﻧﯽ ﺑﻔﺮوﺷﻢ؟

ﺑﺮای ﻓﺮوش ﻫﻢ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺧﺮﯾﺪ آن ﻓﻘﻂ ﮐﺎﻓﯿﺴﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺖ ﺻﺮاﻓﯽ ﺻﺪرا ﭘﯽ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ و ﺑﺪون اﺣﺮاز ﻫﻮﯾﺖ ﭘﺮﻓﮑﺖ ﻣﺎﻧﯽ ﺧﻮد را ﺑﻔﺮوﺷﯿﻦ و در ﻣﻘﺎﺑﻞ رﯾﺎل در ﮐﺎرت ﺑﺎﻧﮑﯽ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﯿﺪ.

آﯾﺎ ﺑﻪ ﺟﺰ ﺻﺮاﻓﯽ ﺑﺎﯾﺪ در ﭘﺮﻓﮑﺖ ﻣﺎﻧﯽ ﻫﻢ اﺣﺮاز ﻫﻮﯾﺖ ﮐﻨﻢ؟

ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده از ﺧﻮد ﺳﯿﺴﺘﻢ ﭘﺮﻓﮑﺖ ﻣﺎﻧﯽ اﺣﺮاز ﻫﻮﯾﺖ ﺿﺮوری ﻧﯿﺴﺖ اﻣﺎ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺮای ﺣﺴﺎبﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﺣﺮاز ﻫﻮﯾﺖ ﻧﮑﺮدهاﻧﺪ، ﮐﺎرﻣﺰد ۲ درﺻﺪی ﺑﺮای ﻫﺮ ﺗﺮاﮐﻨﺶ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﺮده اﺳﺖ.

در ﺻﻮرت اﻧﺠﺎم اﺣﺮاز ﻫﻮﯾﺖ ﮐﺎرﻣﺰد ﺗﺮاﮐﻨﺶﻫﺎ از ۲ درﺻﺪ ﺑﻪ ۵.۰ درﺻﺪ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽﯾﺎﺑﻨﺪ و ﯾﮏ ﺳﺮی ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﺧﺎص ﻣﺜﻞ اﻣﮑﺎن درﯾﺎﻓﺖ وام و … ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﺑﺎز ﻣﯽﺷﻮد.

ﮐﻪ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻗﺼﺪ اﯾﺠﺎد ﺣﺴﺎب ورﯾﻔﺎی ﺷﺪه ﯾﺎ ﻫﻤﻮن اﺣﺮاز ﻫﻮﯾﺖ ﺷﺪه را دارﯾﻦ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺎ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﺳﺎﯾﺖ ﺻﺮاﻓﯽ ﺻﺪرا ﭘﯽ ﺗﻤﺎس ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﻫﻤﮑﺎران ﺳﺎﯾﺖ اﯾﻦ ﮐﺎر را ﺑﺮای ﺷﻤﺎ اﻧﺠﺎم ﻣﯿﺪﻫﻨﺪ.

ووﭼﺮ ﭘﺮﻓﮑﺖ ﻣﺎﻧﯽ

ﭘﺮﻓﮑﺖ ﻣﺎﻧﯽ اﯾﻦ اﻣﮑﺎن را ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﺎرﺑﺮان ﺑﺪون ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺖ ﺣﺴﺎب، ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﮐﺪی ﺑﻪ اﺳﻢ ووﭼﺮ از ﺧﺪﻣﺎت آن اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ.

ووﭼﺮ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ (e-Voucher) در ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻣﺜﻞ ﮐﺎرت ﺷﺎرژ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﺒﻠﻐﯽ ﻣﺸﺨﺺ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد و ﮐﺎرﺑﺮان ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ وارد ﮐﺮدن ﮐﺪﻫﺎی آن، ﭘﺮداﺧﺖﻫﺎی ﺧﻮد را اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ ﺑﺪون اﯾﻨﮑﻪ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ داﺷﺘﻦ ﺣﺴﺎب داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.

ﺷﻤﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻪ راﺣﺘﯽ ﺑﺪون ﻧﯿﺎز ﺑﻪ اﯾﺠﺎد ﺣﺴﺎب در ﭘﺮﻓﮑﺖ ﻣﺎﻧﯽ، از ﺳﺎﯾﺖﻫﺎی ﺻﺮاﻓﯽ ووﭼﺮ ﺑﺨﺮﯾﺪ و ﺑﺎ آن ﭘﺮداﺧﺖﻫﺎی ﺧﻮد را اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ.

نحوه برداشت از حساب پرفکت مانی

ﻧﻤﻮﻧﻪای از ﯾﮏ ووﭼﺮ ﭘﺮﻓﮑﺖ ﻣﺎﻧﯽ

ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﮔﺮ ﺣﺴﺎب ﭘﺮﻓﮑﺖ ﻣﺎﻧﯽ دارﯾﺪ، ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺣﺴﺎب ﺧﻮد را ﺑﺎ ووﭼﺮ ﺷﺎرژ ﮐﻨﯿﺪ ﯾﺎ ﺧﻮدﺗﺎن ووﭼﺮ ﺑﺴﺎزﯾﺪ.

اﻣﻨﯿﺖ ﭘﺮﻓﮑﺖ ﻣﺎﻧﯽ

اﻣﻨﯿﺖ ﺣﺴﺎبﻫﺎی اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺗﺎ ﺣﺪ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮﻟﯽ ﺑﺎﻻﺳﺖ. اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ از روش ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ آیﭘﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺻﻮرت ﮐﻪ ﺑﺎ ﻫﺮ ﺑﺎر ﺗﻐﯿﯿﺮ آیﭘﯽ ﮐﺎرﺑﺮ ﺑﺮای ورود ﻣﻠﺰم ﺑﻪ ﺗﺎﯾﯿﺪ آن از ﻃﺮﯾﻖ اﯾﻤﯿﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ از ﺑﺨﺶ اﻣﻨﯿﺖ ﺣﺴﺎب (Center Security) ﻫﻢ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﮔﺰﯾﻨﻪﻫﺎی اﻣﻨﯿﺘﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﻣﺜﻞ ﺗﺎﯾﯿﺪ ﭘﯿﺎﻣﮑﯽ را ﻫﻢ ﻓﻌﺎل ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.

ﮔﺰﯾﻨﻪ اﻣﻨﯿﺘﯽ دﯾﮕﺮ در ﺣﺴﺎب ﮐﺎرﺑﺮی، ﮐﺪ ﮐﺎرت (Card Code) اﺳﺖ. ﺑﺎ ﻓﻌﺎل ﮐﺮدن اﯾﻦ ﮔﺰﯾﻨﻪ، ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﯾﮏ ﻋﮑﺲ ﺷﺎﻣﻞ ﭼﻨﺪ ﮐﺪ ارﺳﺎل ﻣﯽﮐﻨﺪ. ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ، ﺑﺮای ﻫﺮ ﺗﺮاﮐﻨﺶ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ وارد ﮐﺮدن ﯾﮑﯽ از ﮐﺪﻫﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد. ﮐﺪﻫﺎ ﻓﻘﻂ ﯾﮑﺒﺎر ارﺳﺎل ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و اﮔﺮ آنﻫﺎ را ﮔﻢ ﮐﻨﯿﺪ (ﯾﺎ ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﻨﯿﺪ) دﯾﮕﺮ ﻗﺎدر ﺑﻪ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﺧﻮد ﻧﺨﻮاﻫﯿﺪ ﺑﻮد، ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ آنﻫﺎ را در ﭼﻨﺪ ﺟﺎی اﻣﻦ ﯾﺎدداﺷﺖ ﮐﻨﯿﺪ.

اﻣﯿﺪوارﯾﻢ ﻣﻄﺎﻟﺐ آﻣﻮزﻧﺪه ای را درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﯿﺪ

https://www.sadrapay.com/


تاریخ: 1399/02/10 12:33 ق.ظ | دفعات بازدید: 4215
-