پشتیبانی تلگرام
مقالات / وب ﻣﺎﻧﯽ ﭼﯿﺴﺖ؟

وب ﻣﺎﻧﯽ ﭼﯿﺴﺖ؟


وب ﻣﺎﻧﯽ ﭼﯿﺴﺖ؟

وب ﻣﺎﻧﯽ ﭼﯿﺴﺖ؟

ﭼﻪ ﮐﺎرﺑﺮدی دارد و ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽﺗﻮان در آن ﺛﺒﺖ ﻧﺎم و اﺣﺮاز ﻫﻮﯾﺖ ﮐﺮد؟

وبﻣﺎﻧﯽ (WebMoney) ﯾﮏ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﭘﺮداﺧﺖ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺑﺮای اﻧﺠﺎم ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ آﻧﻼﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای ﮐﺴﺐ و ﮐﺎرﻫﺎی اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ و ﻣﺮدم ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﻬﺎن اﻣﮑﺎن درﯾﺎﻓﺖ و ارﺳﺎل ﭘﻮل را ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ. دﻓﺘﺮ اﺻﻠﯽ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ در روﺳﯿﻪ واﻗﻊ اﺳﺖ. در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﻪ زﺑﺎن ﺳﺎده ﺑﻪ ﺗﻤﺎم اﯾﻦ ﺳﻮاﻻت ﭘﺎﺳﺦ داده ﻣﯽﺷﻮد.

 وب ﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ از ﺳﺎل 1998 ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺧﻮد را آﻏﺎز ﮐﺮده اﺳﺖ، ادﻋﺎ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺑﯿﺶ از 39 ﻣﯿﻠﯿﻮن ﮐﺎرﺑﺮ ﻓﻌﺎل ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ دارد. ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از وﺑﻤﺎﻧﯽ، ﮐﺴﺐ و ﮐﺎرﻫﺎی آﻧﻼﯾﻦ ﻗﺎدر ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد ﺗﺎ ﺧﺪﻣﺎت ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻣﺮدم ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﻬﺎن ﺑﻔﺮوﺷﻨﺪ و ﻣﺮدم ﻫﻢ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺧﺪﻣﺎت و ﮐﺎﻻﻫﺎی ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺧﻮد را از ﭘﺬﯾﺮﻧﺪﮔﺎن وﺑﻤﺎﻧﯽ ﺧﺮﯾﺪاری ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ. ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺑﮕﻮﯾﯿﻢ ﮐﻪ وﺑﻤﺎﻧﯽ ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﺎ  ﭘﯽ ﭘﺎل (PayPal) اراﺋﻪ ﻣﯽدﻫﺪ، ﺑﺎ اﯾﻦ ﺗﻔﺎوت ﮐﻪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ روﺳﯽ ﺑﻮدن ﺷﺮﮐﺖ، ﺳﺎﮐﻨﯿﻦ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺗﺤﺖ ﺗﺤﺮﯾﻢ ﻣﺜﻞ اﯾﺮان ﻫﻢ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ از آن ﺑﺪون ﻫﯿﭻ ﻣﺸﮑﻠﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ.

وب ﻣﺎﻧﯽ ﭼﻪ ﮐﺎرﺑﺮدی دارد؟

 

وبمانی

ﺑﺎ وﺑﻤﺎﻧﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ از اﻧﻮاع وبﺳﺎﯾﺖﻫﺎی ﻓﺮوﺷﮕﺎﻫﯽ و ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ، ﮐﺎﻻﻫﺎ و ﺧﺪﻣﺎت ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺧﻮد را ﺗﻬﯿﻪ ﮐﻨﯿﺪ. ﺗﻌﺪاد ﻓﺮوﺷﻨﺪﮔﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﭘﺬﯾﺮﻧﺪه وﺑﻤﺎﻧﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﭘﺎی ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﺑﺰرﮔﯽ ﻣﺜﻞ ﭘﯽﭘﻞ ﻧﻤﯽرﺳﺪ، اﻣﺎ ﺑﺮای ﮐﺎرﺑﺮان اﯾﺮاﻧﯽ ﮐﻪ در ﺗﺤﺮﯾﻢﻫﺎی ﺳﺨﺘﯽ ﻗﺮار دارﻧﺪ و ﺧﺮﯾﺪ از وبﺳﺎﯾﺖ ﺧﺎرﺟﯽ  ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺸﮑﻞ اﺳﺖ، وبﻣﺎﻧﯽ ﯾﮏ ﻏﻨﯿﻤﺖ ﺑﺰرگ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد.

ﺗﻌﺪاد زﯾﺎدی ﺻﺮاﻓﯽ ارز دﯾﺠﯿﺘﺎل، ﺑﺮوﮐﺮ، ﻓﺮوﺷﮕﺎه اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﮐﺎﻻ، ﻓﺮوﺷﮕﺎه ﻓﺎﯾﻞ، ﻓﺮوﺷﮕﺎه داﻣﻨﻪ، ﻓﺮوﺷﮕﺎه ﻫﺎﺳﺘﯿﮓ و ﻓﺮوﺷﮕﺎه ﺑﺎزی، از وﺑﻤﺎﻧﯽ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ. ﻓﺮﯾﻠﻨﺴﺮﻫﺎﯾﯽ ﻫﻢ ﮐﻪ در ﺧﺎﻧﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺑﺎ وﺑﻤﺎﻧﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ از اﻓﺮاد و ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﺧﺎرﺟﯽ ﺳﻔﺎرش ﮐﺎر ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ و درآﻣﺪ دﻻری را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﻨﻨﺪ.

وب ﻣﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﭼﻪ ارزﻫﺎﯾﯽ ﮐﺎر ﻣﯽﮐﻨﺪ؟

ﺑﺎ وﺑﻤﺎﻧﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺎ ارزﻫﺎ و داراﯾﯽﻫﺎی زﯾﺎدی ﮐﺎر ﮐﻨﯿﺪ. ﮐﯿﻒ ﭘﻮلﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻫﺮ ﮐﺎرﺑﺮ وﺑﻤﺎﻧﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ در ﺣﺴﺎب ﺧﻮد ﺑﺴﺎزد، ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ:

WMZ – ﮐﯿﻒ ﭘﻮل دﻻر اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه آﻣﺮﯾﮑﺎ (USD) – ﻫﺮ WMZ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ 1 دﻻر آﻣﺮﯾﮑﺎ

WME – ﮐﯿﻒ ﭘﻮل ﯾﻮرو (EUR)

WMR – ﮐﯿﻒ ﭘﻮل روﺑﻞ روﺳﯿﻪ (RUB)

WMU – ﮐﯿﻒ ﭘﻮل ﮔﺮﯾﻮﻧﺎ اوﮐﺮاﯾﻦ (UAH)

WMB – ﮐﯿﻒ ﭘﻮل روﺑﻞ ﺑﻼروس (BYR)

WMK – ﮐﯿﻒ ﭘﻮل ﻗﺰاﻗﺴﺘﺎﻧﯽ (اﺳﻢ واﺣﺪ ﭘﻮل) ﻗﺰاﻗﺴﺘﺎن (KZT)

WMV – ﮐﯿﻒ ﭘﻮل داﻧﮓ وﯾﺘﻨﺎم (VND)

WMX – ﮐﯿﻒ ﭘﻮل ﺑﯿﺖ ﮐﻮﯾﻦ (BTC) – ﻫﺮ WMX ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯽ ﺑﯿﺖ ﮐﻮﯾﻦ (0.001 BTC)

WMH – ﮐﯿﻒ ﭘﻮل ﺑﯿﺖ ﮐﻮﯾﻦ ﮐﺶ (BCH) 

WML – ﮐﯿﻒ ﭘﻮل ﻻﯾﺖ ﮐﻮﯾﻦ (LTC)

WMG – ﮐﯿﻒ ﭘﻮل ﻃﻼ

ﺑﺎ ﺳﺎﺧﺖ ﻫﺮ ﯾﮏ از ﮐﯿﻒ ﭘﻮلﻫﺎی ﺑﺎﻻ در ﺣﺴﺎب وﺑﻤﺎﻧﯽ ﺧﻮد، ﯾﮏ آدرس ﻣﺨﺼﻮص ﺑﻪ آن ﮐﯿﻒ ﭘﻮل ﺧﻮاﻫﯿﺪ داﺷﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ آن را ﺑﺮای درﯾﺎﻓﺖ وﺑﻤﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻓﺮﺳﺘﻨﺪه ﺑﺪﻫﯿﺪ. ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ در ﻫﻨﮕﺎم ﺧﺮﯾﺪ وﺑﻤﺎﻧﯽ ﯾﺎ ﭘﺮداﺧﺖ ﺑﺎ وﺑﻤﺎﻧﯽ ﻧﻮع ﮐﯿﻒ ﭘﻮل ﻣﻬﻢ اﺳﺖ. ﻣﺜﻼ اﮔﺮ ﻗﺼﺪ ﺧﺮﯾﺪ 10 دﻻر وﺑﻤﺎﻧﯽ را دارﯾﺪ، ﺑﺎﯾﺪ آدرس ﮐﯿﻒ ﭘﻮل WMZ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺻﺮاﻓﯽ ﺑﺪﻫﯿﺪ.

ﺑﺮای ﺳﺎﺧﺘﻦ ﺑﻌﻀﯽ از ﮐﯿﻒ ﭘﻮلﻫﺎ ﻣﺜﻞ ﮐﯿﻒ ﭘﻮل ﯾﻮرو، ﻧﯿﺎز اﺳﺖ ﺗﺎ ﯾﮏ ﺳﺮی ﺷﺮاﯾﻂ ﺧﺎص داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ. ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل، ﺳﺎﺧﺘﻦ ﮐﯿﻒ ﭘﻮل ﯾﻮرو ﻓﻘﻂ ﺑﺮای ﺳﺎﮐﻨﯿﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﯾﻮرو اﻣﮑﺎنﭘﺬﯾﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

ﮐﺎرﻣﺰد وب ﻣﺎﻧﯽ

ﺳﯿﺴﺘﻢ وب ﻣﺎﻧﯽ ﺑﺮای اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎﺗﺶ، ﺑﻪ ازای ﻫﺮ ﺗﺮاﮐﻨﺶ 0.8 درﺻﺪ از ﻣﺒﻠﻎ ﭘﺮداﺧﺘﯽ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﮐﺎرﻣﺰد ﮐﺴﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ اﻣﺎ اﯾﻦ ﮐﺎرﻣﺰد ﯾﮏ ﺳﻘﻒ ﻣﺸﺨﺺ دارد و ﺑﯿﺸﺘﺮ از 50 دﻻر ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

ﺳﻘﻒ ﮐﺎرﻣﺰد ﯾﻮرو ﻫﻢ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ 50 اﺳﺖ و ﺳﻘﻒ ﮐﺎرﻣﺰد ﺑﯿﺖ ﮐﻮﯾﻦ ﻫﻢ 0.005 BTC در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.

در ﺑﺮﺧﯽ از ﺷﺮاﯾﻂ ﮐﺎرﻣﺰدﻫﺎی وﺑﻤﺎﻧﯽ ﺻﻔﺮ اﺳﺖ. اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از:

  • ﺑﯿﻦ ﮐﯿﻒ ﭘﻮل ﻫﺎی ﯾﮏ ﻧﻮع ﺑﺎ WM-identifier ﯾﮑﺴﺎن
  • ﺑﯿﻦ ﮐﯿﻒ ﭘﻮل ﻫﺎی ﯾﮑﺴﺎن ﺑﺎ Passport WebMoney ﯾﮑﺴﺎن (ﺑﺮای ﮐﺎرﺑﺮاﻧﯽ ﮐﻪ دارای WM-Passport ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﺳﻄﺢ Intial ﻫﺴﺘﻨﺪ)
  • ﺑﺮای ﭘﺮداﺧﺖ ﻫﺎی WMV (داﻧﮓ وﯾﺘﻨﺎم) ﮐﻪ ﮐﻤﺘﺮ از 500 واﺣﺪ ﻧﺒﺎﺷﺪ.
  •  

آﻣﻮزش ﺳﺎﺧﺖ ﺣﺴﺎب وب ﻣﺎﻧﯽ

ﺳﺎﺧﺘﻦ ﺣﺴﺎب در ﮐﻤﺘﺮ از ده دﻗﯿﻘﻪ اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮد. ﺑﺮای اﻓﺘﺘﺎح ﺣﺴﺎب وب ﻣﺎﻧﯽ ﮔﺎمﻫﺎی زﯾﺮ را ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ:

1- وارد وب ﺳﺎﯾﺖ wmtransfer.com و روی «Sign Up» ﮐﻠﯿﮏ ﮐﻨﯿﺪ

ثبت نام وب مانی

2- در ﺻﻔﺤﻪ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم از ﺷﻤﺎ ﺷﻤﺎره ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮاه درﺧﻮاﺳﺖ ﻣﯽﺷﻮد. ﯾﮏ ﺷﻤﺎره ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﻣﻌﺘﺒﺮ وارد ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﮐﺪ ﺗﺎﯾﯿﺪ ﺑﺮاﯾﺘﺎن ﭘﯿﺎﻣﮏ ﺷﻮد. ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ ﻓﺮﻣﺖ ورودی ﺷﻤﺎره ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺑﺎﺷﺪ: 9123456789

ثبت نام وبمانی

3. پس از وارد کردن کد تایید پیامکی، در قسمت بعد از شما ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺷﻤﺎ از ﺑﻌﺪ ﻗﺴﻤﺖ در ﭘﯿﺎﻣﮑﯽ، ﺗﺎﯾﯿﺪ ﮐﺪ ﮐﺮدن وارد از ﭘﺲ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﯾﮏ ﮐﻠﻤﻪ ﻋﺒﻮر اﻣﻦ ﺑﺮای ﺣﺴﺎب ﺧﻮد اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ. ﭘﺲ از وارد ﮐﺮدن ﮐﻠﻤﻪ ﻋﺒﻮر، ﺗﯿﮏ ﭘﺬﯾﺮش ﻗﻮاﻧﯿﻦ را ﻫﻢ ﺑﺰﻧﯿﺪ و روی «Continue»  ﮐﻠﯿﮏ ﮐﻨﯿﺪ.

ثبت نام وب مانی

4- ﺣﺎﻻ ﺣﺴﺎب ﮐﺎرﺑﺮی ﺷﻤﺎ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ اوﻟﯿﻦ ﮐﯿﻒ ﭘﻮل ﺧﻮد در وب ﻣﺎﻧﯽ را ﺑﺴﺎزﯾﺪ. ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﺎ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﺑﺘﺪا ﮐﯿﻒ ﭘﻮل دﻻری وب ﻣﺎﻧﯽ را ﺑﺴﺎزﯾﺪ. ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﺎر در ﭘﻨﻞ اﺻﻠﯽ ﺣﺴﺎب ﮐﺎرﺑﺮی ﺧﻮد روی «Add» ﮐﻠﯿﮏ ﮐﻨﯿﺪ.

ثبت نام وبمانی

5- ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﮔﻔﺘﯿﻢ ﺑﻪ ﺟﺰ ﮔﺰﯾﻨﻪ ﮐﯿﻒ ﭘﻮل دﻻری (WMZ) ﺷﻤﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﮐﯿﻒ ﭘﻮلﻫﺎی دﯾﮕﺮی را ﻫﻢ در وب ﻣﺎﻧﯽ ﺑﺴﺎزﯾﺪ، اﻣﺎ ﮐﯿﻒ ﭘﻮل دﻻری در اﻏﻠﺐ ﻣﻮاﻗﻊ ﮐﻔﺎﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ.

ثبت نام وب مانی

6- ﭘﺲ از ﺳﺎﺧﺘﻦ ﮐﯿﻒ ﭘﻮل، ﺑﺎ ﮐﻠﯿﮏ ﺑﺮ روی آن ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺷﻤﺎره ﺣﺴﺎب ﮐﯿﻒ ﭘﻮل ﺧﻮد را ﻣﺸﺎﻫﺪه و آن را ﮐﭙﯽ ﮐﻨﯿﺪ. اﯾﻦ ﺷﻤﺎره ﺣﺴﺎب را ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺷﺨﺺ ﯾﺎ ﺷﺮﮐﺘﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ وﺑﻤﺎﻧﯽ وارﯾﺰ ﮐﻨﺪ، ﺑﺪﻫﯿﺪ.

کیف پول وب مانی

اﺣﺮاز ﻫﻮﯾﺖ در وب ﻣﺎﻧﯽ

ﭘﺲ از ﻃﯽ ﮐﺮدن ﻣﺮاﺣﻞ ﻓﻮق، ﺣﺴﺎب ﮐﺎرﺑﺮی ﺷﻤﺎ در وب ﻣﺎﻧﯽ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻪ ارﺳﺎل و درﯾﺎﻓﺖ وب ﻣﺎﻧﯽ ﺑﭙﺮدازﯾﺪ. اﻣﺎ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻋﺪم اﺣﺮاز ﻫﻮﯾﺖ در ﺳﯿﺴﺘﻢ، ﺷﻤﺎ ﻓﻘﻂ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺗﺎ ﺳﻘﻒ 300 دﻻر وﺑﻤﺎﻧﯽ در ﮐﯿﻒ ﭘﻮل ﺧﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎ ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﺗﺮاﮐﻨﺶﻫﺎی روزاﻧﻪ روﺑﺮو ﻫﺴﺘﯿﺪ. ﺑﺮای اﯾﻦﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﯿﺪ ﻣﺒﺎﻟﻎ ﺑﯿﺸﺘﺮی را درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﯿﺪ و ﻣﺤﺪودﯾﺖﻫﺎی ﺣﺴﺎﺑﺘﺎن را ﮐﺎﻫﺶ دﻫﯿﺪ، ﺑﺎﯾﺪ در ﺳﯿﺴﺘﻢ اﺣﺮاز ﻫﻮﯾﺖ ﮐﻨﯿﺪ و ﻧﻮع ﺣﺴﺎﺑﺘﺎن را ارﺗﻘﺎ دﻫﯿﺪ.

اﻧﻮاع ﺳﻄﺢ ﺣﺴﺎب ﮐﺎرﺑﺮی در وب ﻣﺎﻧﯽ

در ﺳﯿﺴﺘﻢ وب ﻣﺎﻧﯽ ﺳﻄﺢﻫﺎی زﯾﺎدی ﺑﺮای ﮐﺎرﺑﺮان وﺟﻮد دارد اﻣﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ ﺑﺮای اﻧﺠﺎم ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی اﻧﺘﻘﺎل وﺟﻪ ﺳﻪ ﻧﻮع ﺳﻄﺢ ﮐﺎرﺑﺮی ﯾﺎ ﺑﻪ اﺻﻄﻼح ﭘﺎﺳﭙﻮرت در وﺑﻤﺎﻧﯽ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺷﺪه اﺳﺖ:

ﭘﺎﺳﭙﻮرت ﻣﺴﺘﻌﺎر (Alias)

ﭘﺎﯾﯿﻦﺗﺮﯾﻦ ﺳﻄﺢ از ﺣﺴﺎب ﮐﺎرﺑﺮی در وﺑﻤﺎﻧﯽ اﺳﺖ. زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر ﺣﺴﺎب ﺧﻮد را ﻣﯽﺳﺎزﯾﺪ، ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﭘﺎﺳﭙﻮرت ﻣﺴﺘﻌﺎر ﺻﺎدر ﻣﯽﺷﻮد. اﯾﻦ ﭘﺎﺳﭙﻮرت ﻣﺤﺪودﯾﺖﻫﺎی زﯾﺎدی دارد ﮐﻪ ﺑﺎ آن ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻓﻘﻂ روزاﻧﻪ 100 دﻻر ﺗﺮاﮐﻨﺶ اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ و ﺣﺪاﮐﺜﺮ 300 دﻻر در ﮐﯿﻒ ﭘﻮل ﺧﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ.

ﭘﺎﺳﭙﻮرت ﻗﺮاردادی (Formal)

ﺑﺎ ﺛﺒﺖ اﻃﻼﻋﺎت ﻫﻮﯾﺘﯽ ﺧﻮد و ارﺳﺎل ﯾﮏ اﺳﮑﻦ از ﺻﻔﺤﻪ ﭘﺎﺳﭙﻮرت ﺧﻮد ﺑﺮای وﺑﻤﺎﻧﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﭘﺎﺳﭙﻮرت ﻗﺮادادی در وﺑﻤﺎﻧﯽ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﯿﺪ. ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺴﺎب ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺗﺎ روزاﻧﻪ 3,000 دﻻر ﺗﺮاﮐﻨﺶ اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ و ﺣﺪاﮐﺜﺮ 10,000 دﻻر در ﮐﯿﻒ ﭘﻮل ﺧﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ.

ﺑﺮای درﯾﺎﻓﺖ اﯾﻦ ﻧﻮع ﭘﺎﺳﭙﻮرت ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻟﯿﻨﮏ در ﺣﺴﺎب وﺑﻤﺎﻧﯽ ﺧﻮد ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ. ﭘﺲ از ﺗﮑﻤﯿﻞ اﻃﻼﻋﺎت ﻫﻮﯾﺘﯽ و ارﺳﺎل ﺗﺼﻮﯾﺮ ﭘﺎﺳﭙﻮرت، ﻣﻌﻤﻮﻻ 48 ﺳﺎﻋﺖ ﺑﻌﺪ ﺣﺴﺎب ﮐﺎرﺑﺮی ﺷﻤﺎ ارﺗﻘﺎ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ. اﻟﺒﺘﻪ ﮐﺎرﺑﺮان اﯾﺮاﻧﯽ زﯾﺎدی ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ ﮐﺎرت ﻣﻠﯽ اﺣﺮاز ﻫﻮﯾﺖ ﮐﻨﻨﺪ و ﺣﺴﺎب ﮐﺎرﺑﺮی ﺧﻮد را ارﺗﻘﺎ دﻫﻨﺪ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﮔﺮ ﭘﺎﺳﭙﻮرت ﻧﺪارﯾﺪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ اﺳﮑﻦ ﮐﺎرت ﻣﻠﯽ را ﻫﻢ ﺑﺮای درﯾﺎﻓﺖ ﭘﺎﺳﭙﻮرت Formal اﻣﺘﺤﺎن ﮐﻨﯿﺪ.

ﭘﺎﺳﭙﻮرت ﺷﺨﺼﯽ (Personal)

ﭘﺎﺳﭙﻮرت ﺷﺨﺼﯽ اﺻﻠﯽﺗﺮﯾﻦ ﭘﺎﺳﭙﻮرت ﺑﺮای ﻧﻘﻞ و اﻧﺘﻘﺎﻻت در وﺑﻤﺎﻧﯽ اﺳﺖ. ﺑﺎ اﺧﺬ اﯾﻦ ﭘﺎﺳﭙﻮرت از وﺑﻤﺎﻧﯽ، ﻫﯿﭻ ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﺗﺮاﮐﻨﺶ ﯾﺎ ﺳﻘﻒ درﯾﺎﻓﺘﯽ ﻧﺨﻮاﻫﯿﺪ داﺷﺖ. اﯾﻦ ﭘﺎﺳﭙﻮرت ﺑﺮای ﮐﺴﺐ و ﮐﺎرﻫﺎ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽﺷﻮد. ﺻﺪور ﭘﺎﺳﭙﻮرت ﺷﺨﺼﯽ وب ﻣﺎﻧﯽ ﺣﺪود 50 دﻻر ﻫﺰﯾﻨﻪ دارد ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ وﺑﻤﺎﻧﯽ ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﻨﯿﺪ. ﭘﺲ از ﭘﺮداﺧﺖ اﯾﻦ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺣﻀﻮری ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه اﺻﻞ ﻣﺪارک ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺧﻮد از ﺟﻤﻠﻪ ﭘﺎﺳﭙﻮرت و ﮐﺎرت ﻣﻠﯽ ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن رﺳﻤﯽ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ. وﺑﻤﺎﻧﯽ در اﯾﺮان ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن زﯾﺎدی دارد.

ﺑﺮای اﺣﺮاز ﻫﻮﯾﺖ ﺣﺴﺎب وی ﻣﺎﻧﯽ و ارﺗﻘﺎی ﺳﻄﺢ ﺣﺴﺎﺑﺘﺎن ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎراﻧﻤﺎن در ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﺻﺮاﻓﯽ ﺗﻤﺎس ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ ﻻزم را اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ و ﺣﺴﺎب ﺷﻤﺎ را ورﯾﻔﺎی و ﯾﺎ ﻫﻤﺎن اﺣﺮاز ﻫﻮﯾﺖ ﮐﻨﻨﺪ

https://www.sadrapay.com

ﺻﺮاﻓﯽ ﺻﺪرا ﭘﯽ ﺗﻤﺎم ﺗﻼش ﺧﻮد را در ﺟﻬﺖ اﻧﺠﺎم ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮان ﻋﺰﯾﺰ ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯿﮕﯿﺮد


تاریخ: 1399/02/11 12:29 ق.ظ | دفعات بازدید: 2104
-