پشتیبانی تلگرام
مقالات / بیت کوین چیست؟

بیت کوین چیست؟


بیت کوین چیست؟

بیت کوین چیست؟
هر آنچه که باید در رابطه با ارز دیجیتال بدانیم

ﺑﯿﺖ ﮐﻮﯾﻦ

از ﮐﺮﯾﭙﺘﻮﮐﺎرﻧﺴﯽ ﭼﯿﺰی ﺷﻨﯿﺪهاﯾﺪ؟ ﺷﺒﮑﻪ ﺑﻼک ﭼﯿﻦ ﭼﻄﻮر؟ ﻣﯽداﻧﯿﺪ ﮐﻪ ﻓﻨﺎوریﻫﺎی ﺗﺎزهای ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﻼک ﭼﯿﻦ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ، ﺧﺪﻣﺎت ﺑﯽﻧﻈﯿﺮی ﺑﻪ دﻧﯿﺎ اراﺋﻪ ﮐﻨﻨﺪ؟ اﮔﺮ ﮔﺸﺘﯽ در اﺧﺒﺎر ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻓﻨﺎوریﻫﺎی ﺗﺎزه ﺑﺰﻧﯿﺪ، ﻗﻄﻌﺎ و ﺣﺘﻤﺎ ﺑﺎ ﻋﻨﺎوﯾﻨﯽ درﺑﺎره ﺑﯿﺖ ﮐﻮﯾﻦ و ﺑﻼک ﭼﯿﻦ رو ﺑﻪ رو ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺷﺪ.

ﺑﯿﺖ ﮐﻮﯾﻦ ﯾﮑﯽ از ﻣﻌﺮوفﺗﺮﯾﻦ ارزﻫﺎی ﻣﺠﺎزی اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ روزﻫﺎ در دﻧﯿﺎ ﻏﻮﻏﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﭘﺎ ﮐﺮده اﺳﺖ. ﺷﺎﯾﺪ ﺷﻤﺎ ﻫﻢ ﻧﺎم ﺑﯿﺖ ﮐﻮﯾﻦ ﺑﻪ ﮔﻮشﺗﺎن ﺧﻮرده ﺑﺎﺷﺪ اﻣﺎ دﻗﯿﻘﺎ ﻧﻤﯽداﻧﯿﺪ ﮐﻪ وﻗﺘﯽ از آن ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽﺷﻮد، ﻣﻨﻈﻮر ﭼﯿﺴﺖ. اﮔﺮ اﯾﻦ ﻃﻮر اﺳﺖ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﺎ ﻣﺎ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎﺷﯿﺪ.

ﺑﯿﺖ ﮐﻮﯾﻦ ﭼﯿﺴﺖ؟

بیت کوین ﻧﻮﻋﯽ ارز ﻣﺠﺎزی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ رﺳﯿﺪن ﻗﯿﻤﺘﺶ ﺑﻪ ۳۱ ﻫﺰار دﻻر در اواﯾﻞ ﺳﺎل ۸۱۰۲، ﺑﻪ ﺷﻬﺮت و ﺷﮑﻮﻓﺎﯾﯽ زﯾﺎدی رﺳﯿﺪ. ﺑﯿﺖ ﮐﻮﯾﻦ، ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ ﺑﻮد از ﺧﻼﻗﯿﺖ، ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﮔﺬاﺷﺘﻦ ﻣﻮاﻧﻊ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ و ﮐﻨﺎر زدن واﺳﻄﻪﻫﺎ در اﻣﻮر ﻣﺎﻟﯽ و ﺑﺎﻧﮑﯽ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮐﻪ ﺗﺮاﮐﻨﺶﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ را در ﺳﻄﺤﯽ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﻣﻘﺪور ﻣﯽﺳﺎﺧﺖ. ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺧﺎﻃﺮ در ﻣﺪت ﮐﻮﺗﺎه ﻇﻬﻮرش ﺗﻮاﻧﺴت توﺟﻪ زﯾﺎدی را ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺧﻮد ﺟﻠﺐ ﮐﻨﺪ.

ﺑﻌﺪ از bitcoin، رﻣﺰارزﻫﺎ ﺑﺴﯿﺎری ﭘﺎ ﺑﻪ دﻧﯿﺎ ﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎﯾﯽ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﯿﺖ ﮐﻮﯾﻦ داﺷﺘﻨﺪ و دارﻧﺪ. ﮐﺮﯾﭙﺘﻮﮐﺎرﻧﺴﯽﻫﺎ ﯾﺎ رﻣﺰارزﻫﺎ دارای وﯾﮋﮔﯽﻫﺎ و ﻇﺮﻓﯿﺖﻫﺎی ﻓﻮقاﻟﻌﺎدهای ﻫﺴﺘﻨﺪ و از ﻫﻤﯿﻦ روﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﮔﺬﺷﺖ ﺣﺪود ﺗﻨﻬﺎ 10 ﺳﺎل از روی ﮐﺎر آﻣﺪن در ﺑﺎزار، ﺷﻬﺮت زﯾﺎدی ﭘﯿﺪا ﮐﺮده اﻧﺪ. ﮐﺮﯾﭙﺘﻮﮐﺎرﻧﺴﯽﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﻈﯿﺮ ﺑﯿت کوین، در ﺑﺴﺘﺮ ﺷﺒﮑﻪای ﺑﺰرگ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ آن ﺑﻼک ﭼﯿﻦ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد. اﯾﻦ ﺷﺒﮑﻪ، ﮐﺎرﺑﺮان ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎدی دارد و اﻣﮑﺎن دﺧﻞ و ﺗﺼﺮف در دادهﻫﺎی آن وﺟﻮد ﻧﺪارد. ﮔﺴﺘﺮده ﺑﻮدن، ﺗﻌﺪاد زﯾﺎد ﮐﺎرﺑﺮان، ﻧﺒﻮد اﻣﮑﺎن ﺗﺨﻠﻒ و ﺗﻘﻠﺐ در ﺷﺒﮑﻪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻧﺒﻮد ﻧﺎﻇﺮی ﺑﺮ ﺷﺒﮑﻪ، آن را ﺑﻪ ﻣﺤﯿﻄﯽ آزاد و اﺛﺮﺑﺨﺶ ﺑﺮای ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ارﺗﺒﺎﻃﯽ در ﺣﯿﻄﻪﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن بدل می سازد. ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﻗﯿﻖﺗﺮ، bitcoin در ﺑﺴﺘﺮ ﺷﺒﮑﻪ ﻏﯿﺮﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﺑﻼک ﭼﯿﻦ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ.

ﺗﻌﺮﯾﻒ bitcoin ﭼﯿﺴﺖ؟

ﺑﯿﺖ ﮐﻮﯾﻦ و ﮐﺮﯾﭙﺘﻮﮐﺎرﻧﺴﯽﻫﺎی دﯾﮕﺮ، ﺧﻄﻮﻃﯽ از رﻣﺰﻫﺎی راﯾﺎﻧﻪای ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ارزش ﭘﻮﻟﯽ دارﻧﺪ. اﯾﻦ ﺧﻄﻮط رﻣﺰ ﺑﺎ راﯾﺎﻧﻪﻫﺎی ﻗﻮی و ﻣﺼﺮف اﻧﺮژی ﺑﺮق ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎدی ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ. ﺑﻪ ﮐﺮﯾﭙﺘﻮﮐﺎرﻧﺴﯽﻫﺎ، ارز دﯾﺠﯿﺘﺎل ﻫﻢ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد. اﯾﻦ ارزﻫﺎ، ﺷﮑﻠﯽ از ﭘﻮلﻫﺎی دﯾﺠﯿﺘﺎﻟﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت رﯾﺎﺿﯿﺎﺗﯽ ﭘﯿﭽﯿﺪه ﺧﻠﻖ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ. ﺷﺎﯾﺪ ﺳﻮال ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﮐﺮﯾﭙﺘﻮ در واژه ﮐﺮﯾﭙﺘﻮﮐﺎرﻧﺴﯽ ﯾﻌﻨﯽ ﭼﻪ و از ﮐﺠﺎ ﻣﯽآﯾﺪ. اﯾﻦ واژه از ﮐﺮﯾﭙﺘﻮﮔﺮاﻓﯽ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﮐﺮﯾﭙﺘﻮﮔﺮاﻓﯽ ﺑه فرایندی ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺧﻠﻖ ﺳﮑﻪﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ را ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ. ﻧﮑﺘﻪ ﻣﻬﻤﯽ ﮐﻪ درﺑﺎره ﺑﯿﺖﮐﻮﯾﻦ و ارزﻫﺎی ﻣﺸﺎﺑﻪ آن وﺟﻮد دارد، ﻧﺒﻮد ﻧﻈﺎرتﻫﺎی ﻣﺮﮐﺰی ﺑﺮ آﻧﻬﺎﺳﺖ. ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت ﺑﻬﺘﺮ، ﻫﯿﭻ دوﻟﺖ، ﻧﻬﺎد و ارﮔﺎﻧﯽ روی اﯾﻦ ارزﻫﺎ ﻧﻈﺎرت ﻧﺪارد و در ﺑﺴﺘﺮ ﺷﺒﮑﻪای ﮐﺎﻣﻼ آزاد، ﺑﯽﺳﺎﻧﺴﻮر و ﺑﯽﻣﺎﻧﻊ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ. دوﻟﺖﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن، ﻫﻨﻮز ﻧﻤﯽداﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﭼﻪ واﮐﻨﺸﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﯿﺖ ﮐﻮﯾﻦ و ﻫﻢﺗﺎﯾﺎﻧﺶ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.

ﺑﺮﺧﯽ از آﻧﻬﺎ، اﻗﺪام ﺑﻪ ﻣﻤﻨﻮﻋﯿﺖ و ﺣﺬف آن ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﺑﺮﺧﯽ دﯾﮕﺮ در ﺗﻼﺷﻨﺪ ﺗﺎ آن را ﺑﻬﺘﺮ درک ﮐﺮده و ﺑﺎ ﺷﻨﺎﺧﺘﺶ از وﯾﮋﮔﯽﻫﺎ و ﻇﺮﻓﯿﺖﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ دارد، ﻧﻬﺎﯾﺖ اﺳﺘﻔﺎده را ﺑﺒﺮﻧﺪ.

ﺗﺎرﯾﺨﭽﻪ ﺑﯿﺖﮐﻮﯾﻦ را ﻣﯽداﻧﯿﺪ؟

bitcoin، ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ارز دﯾﺠﯿﺘﺎﻟﯽ اﺳﺖ و ﻫﯿچکس ﻧﻤﯽداﻧﺪ ﮐﻪ ﺳﺎزﻧﺪه آن ﮐﯿﺴﺖ. ﺑﯿﺸﺘﺮ ارزﻫﺎی دﯾﺠﯿﺘﺎﻟﯽ در ﺳﮑﻮت ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ. ﺑﺮای ﻣﺜﺎل، ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺳﺎزﻧﺪه ﺑﯿﺖ ﮐﻮﯾﻦ، ﻓﺮدی ﺑﻪ ﻧﺎم ﺳﺎﺗﻮﺷﯽ ﻧﺎﮐﻮﻣﻮﺗﻮ (Nakomoto Satoshi) اﺳﺖ. دﻗﯿﻘﺎ ﻣﺸﺨﺺ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺳﺎﺗﻮﺷﯽ ﻧﺎﮐﻮﻣﻮﺗﻮ واﻗﻌﺎ ﯾﮏ ﻓﺮد اﺳﺖ ﯾﺎ ﮔﺮوﻫﯽ از اﻓﺮاد ﺗﺤﺖ اﯾﻦ ﻧﺎم، اﻗﺪام ﺑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ bitcoin ﮐﺮده اﻧﺪ.

ﺑﻌﺪ از اﯾﻨﮑﻪ رﻣﺰارز ﺑﯿﺖ ﮐﻮﯾﻦ ﺑﻪ دﻧﯿﺎ ﭘﺎ ﻧﻬﺎد، دﯾﮕﺮ ﺧﺒﺮی از ﺳﺎﺗﻮﺷﯽ ﻧﺎﮐﻮﻣﻮﺗﻮ ﻧﯿﺴﺖ. ﺑﻌﺪ از اﯾﻦ رﻣﺰارز، رﻣﺰارزﻫﺎی ﻣﺘﻔﺎوت دﯾﮕﺮی ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻻﯾﺖﮐﻮﯾﻦ، اﺗﺮﯾﻮم و… ﻫﻢ ﺑﻪ دﻧﯿﺎ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪهاﻧﺪ. ﯾﮑﯽ از ﻣﺰاﯾﺎی اﺻﻠﯽ bitcoin، اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮان آن را در ﺣﺎﻟﺖ آﻓﻼﯾﻦ ﻫﻢ در ﯾﮏ ﺳﺨﺖاﻓﺰار اﻣﻦ ذﺧﯿﺮه ﮐﺮد. ﺑﻪ اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ، ذﺧﯿﺮه ﺳﺮد ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد. ﺑﺎ وﺟﻮد ذﺧﯿﺮه ﺳﺮد، اﻣﮑﺎن ﺑﻪ ﺳﺮﻗﺖ رﻓﺘﻦ bitcoin و رﻣﺰارزﻫﺎ وﺟﻮد ﻧﺨﻮاﻫﺪ داﺷﺖ

. ذﺧﯿﺮه ﺳﺮد، در ﻣﻘﺎﺑﻞ ذﺧﯿﺮه ﮔﺮم ﻗﺮار دارد. ذﺧﯿﺮه ﮔﺮم، ﻧﻮﻋﯽ ذﺧﯿﺮهﺳﺎزی اﺳﺖ ﮐﻪ ﻃﯽ آن، دادهﻫﺎ روی ﺳﻄﺢ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ذﺧﯿﺮه ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ، اﻣﮑﺎن ﺑﻪ ﺳﺮﻗﺖ رﻓﺘﻦ آن ﻫﻢ ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﯽآﯾﺪ.

ﭼﺮا ﺑﯿﺖ ﮐﻮﯾﻦ اﯾﻦﻗﺪر ﺟﻨﺠﺎلﺑﺮاﻧﮕﯿﺰ اﺳﺖ؟

دﻻﯾﻞ ﻣﺘﻌﺪدی در ﺷﻬﺮت bitcoin و ﻫﻢﺗﺎﯾﺎن آن ﻧﻘﺶ دارﻧﺪ. ﺑﺮای ﻣﺜﺎل، از ﺳﺎل 2011 ﺗﺎ 2013، ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﻣﺠﺮﻣﺎن و ﺧﻼﻓﮑﺎران ﺑﺎ ﺑﯿﺖ ﮐﻮﯾﻦ، اﯾﻦ ارز دﯾﺠﯿﺘﺎﻟﯽ را ﺑﻪ ﺷﻬﺮت رﺳﺎﻧﺪ. آﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﮐﻤﮏ اﯾﻦ ارز دﯾﺠﯿﺘﺎﻟﯽ، ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﻣﺠﺮﻣﺎﻧﻪ ﺧﻮد را ﺑﻪ دور از ﭼﺸﻢ ﻧﺎﻇﺮان و ﻗﺎﻧﻮن ﭘﯿﮕﯿﺮی ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ. ﻧﮑﺘﻪ ﻣﻬﻢ دﯾﮕﺮی ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽﺷﺪ، اﻋﻤﺎل ﺧﻼﻓﮑﺎراﻧﻪ در اﯾﻦ ﺑﺴﺘﺮ ﺻﻮرت ﺑﮕﯿﺮد، ﻧﺒﻮد وﺟﻮد ﻧﻈﺎرتﻫﺎی دوﻟﺘﯽ و درﯾﺎﻓﺖ ﻧﮑﺮدن ﻣﺎﻟﯿﺎت از داراﯾﯽﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد در ﺑﺴﺘﺮ ﺑﻼک ﭼﯿﻦ ﺑﻮد. ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﮐﻪ ﭘﯿﺶﺗﺮ ﻫﻢ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ، دوﻟﺖﻫﺎ ﻫﻨﻮز ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ ﮐﻪ ﻗﻮاﻧﯿﻨﯽ ﻣﻨﺴﺠﻢ در ﺣﯿﻄﻪ ارزﻫﺎی دﯾﺠﯿﺘﺎﻟﯽ ﺗﺪوﯾﻦ ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ، ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺗﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ درﯾﺎﻓﺖ ﻣﺎﻟﯿﺎت ﻫﻢ درﺑﺎره bitcoin و ﻫﻢﺗﺎﯾﺎن آن ﻣﻄﺮح ﻧﻤﯽﺷﻮد. اﺳﮑﻢﻫﺎ(scam) ﻧﯿﺰ ﯾﮑﯽ از دﻻﯾﻠﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻧﺎم رﻣﺰارزﻫﺎ را در دﻧﯿﺎ ﻣﻄﺮح ﮐﺮدﻧﺪ. اﺳﮑﻢﻫﺎ، ﻫﻤﺎن ﺗﻠﻪﻫﺎﯾﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ در ﻗﺎﻟﺐﻫﺎﯾﯽ ﻣﻮﺟﻪ ﺳﺮ راه ﮐﺎرﺑﺮان ﺑﻪ وﯾﮋه اﻓﺮاد ﺗﺎزه وارد ﯾﺎ ﻧﺎوارد ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ ﺗﺎ آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ ﺑﻬﺎﻧﻪ رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﺳﻮد در دﻧﯿﺎی ارزﻫﺎی دﯾﺠﯿﺘﺎﻟﯽ، ﺗﻠﮑﻪ ﮐﻨﻨﺪ. از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﺑﻼک ﭼﯿﻦ ﯾﻌﻨﯽ ﺑﺴﺘﺮی ﮐﻪ در آن رﻣﺰارزﻫﺎ ﺗﺮاﮐﻨﺶ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ، اﻣﮑﺎن ﺑﺮﻗﺮاری ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﺑﯽ واﺳﻄﻪ را ﻣﯿﺎن اﻓﺮاد ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ، دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ واﺳﻄﻪﻫﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ و ﻣﻮﺳﺴﺎت ﻣﺎﻟﯽ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد. در ﻧﺘﯿﺠﻪ اﯾﻦ ﻋﺎﻣﻞ ﻫﻢ دﻟﯿﻞ دﯾﮕﺮی اﺳﺖ ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ارزﻫﺎی دﯾﺠﯿﺘﺎﻟﯽ ﻧﻈﯿﺮ bitcoin ﺑﻪ ﺷﻬﺮت ﻓﺮاواﻧﯽ رﺳﯿﺪهاﻧﺪ.

ﺑﯿﺖ ﮐﻮﯾﻦ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﯿﮑﻨﺪ؟

ﺑﯿﺖ ﮐﻮﯾﻨﻬﻤﺎنﻃﻮر ﮐﻪ ﭘﯿﺶﺗﺮ ﻫﻢ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ، bitcoin ﻧﻮﻋﯽ ارز دﯾﺠﯿﺘﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺪون ﻧﯿﺎز ﺑﻪ واﺳﻄﻪﻫﺎ و ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺗﺒﺎدل و ﺗﺮاﮐﻨﺶ دارد. ﺑﺎ داﺷﺘﻦ ﺑﯿﺖ ﮐﻮﯾﻦ، اﻧﮕﺎر ﻃﻼ در اﺧﺘﯿﺎر دارﯾﺪ. ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﮐﻪ ﺑﯿﺖ ﮐﻮﯾﻦﻫﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻃﻼ دارای ارزش ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ دارﻧﺪ. ﺑﻌﻀﯽ از ﺧﺮده ﻓﺮوﺷﯽﻫﺎ و ﮐﺴﺐ و ﮐﺎرﻫﺎ، ﺑﯿﺖ ﮐﻮﯾﻦ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان روﺷﯽ ﺑﺮای ﭘﺮداﺧﺖ در ﻧﻈﺮ ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ. ﺑﯿﺖ ﮐﻮﯾﻦﻫﺎ، ﺑﻌﺪ از ﺗﺒﺎدل در ﮐﯿﻒ ﭘﻮلﻫﺎی دﯾﺠﯿﺘﺎﻟﯽ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ. ﻫﺮ ﮐﯿﻒ ﭘﻮل دﯾﺠﯿﺘﺎﻟﯽ، ﯾﮏ ﭘﺎﯾﮕﺎه داده ﮐﻮﭼﮏ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﺎرﺑﺮان روی ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎی راﯾﺎﻧﻪ، ﺗﻠﻔﻦﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ و ﺗﺒﻠﺖﻫﺎی ﺧﻮد ذﺧﯿﺮه ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ. ﮐﺎرﺑﺮان ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮐﻪ در ﺷﺒﮑﻪ ﺑﻼک ﭼﯿﻦ ﺣﺎﺿﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ، ﮔﺮه ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و ﻫﺮ ﺗﺮاﮐﻨﺸﯽ ﮐﻪ در ﺷﺒﮑﻪ ﺑﻼک ﭼﯿﻦ ﺻﻮرت ﻣﯽﮔﯿﺮد ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺗﺎﯾﯿﺪ ﺗﻤﺎم ﮔﺮهﻫﺎ ﯾﺎ ﻫﻤﺎن ﮐﺎرﺑﺮان ﺑﺮﺳﺪ. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽ، اﻣﮑﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ در دادهﻫﺎ ﺑﻪ وﺟﻮد ﺑﯿﺎﯾﺪ ﯾﺎ ﮐﺴﯽ ﺗﻘﻠﺐ و ﮐﻼه ﺑﺮداری ﮐﻨﺪ ﺑﺴﯿﺎر اﻧﺪک ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

ﺑﯿﺖ ﮐﻮﯾﻦ و ﻫﻢﺗﺎﯾﺎن آن ﺗﻬﺪﯾﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﯾﺎ ﻓﺮﺻﺖ؟

ﺑﯿﺖ ﮐﻮﯾن همانطور ﮐﻪ ﭘﯿﺶﺗﺮ ﻫﻢ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ، bitcoin ﻧﻮﻋﯽ ارز دﯾﺠﯿﺘﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺪون ﻧﯿﺎز ﺑﻪ واﺳﻄﻪﻫﺎ و ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺗﺒﺎدل و ﺗﺮاﮐﻨﺶ دارد. ﺑﺎ داﺷﺘﻦ ﺑﯿﺖ ﮐﻮﯾﻦ، اﻧﮕﺎر ﻃﻼ در اﺧﺘﯿﺎر دارﯾﺪ. ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﮐﻪ ﺑﯿﺖ ﮐﻮﯾﻦﻫﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻃﻼ دارای ارزش ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ دارﻧﺪ. ﺑﻌﻀﯽ از ﺧﺮده ﻓﺮوﺷﯽﻫﺎ و ﮐﺴﺐ و ﮐﺎرﻫﺎ، ﺑﯿﺖ ﮐﻮﯾﻦ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان روﺷﯽ ﺑﺮای ﭘﺮداﺧﺖ در ﻧﻈﺮ ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ.

ﺑﯿﺖ ﮐﻮﯾﻦﻫﺎ، ﺑﻌﺪ از ﺗﺒﺎدل در ﮐﯿﻒ ﭘﻮلﻫﺎی دﯾﺠﯿﺘﺎﻟﯽ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ. ﻫﺮ ﮐﯿﻒ ﭘﻮل دﯾﺠﯿﺘﺎﻟﯽ، ﯾﮏ ﭘﺎﯾﮕﺎه داده ﮐﻮﭼﮏ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﺎرﺑﺮان روی ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎی راﯾﺎﻧﻪ، ﺗﻠﻔﻦﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ و ﺗﺒﻠﺖﻫﺎی ﺧﻮد ذﺧﯿﺮه ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.

ﮐﺎرﺑﺮان ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮐﻪ در ﺷﺒﮑﻪ ﺑﻼک ﭼﯿﻦ ﺣﺎﺿﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ، ﮔﺮه ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و ﻫﺮ ﺗﺮاﮐﻨﺸﯽ ﮐﻪ در ﺷﺒﮑﻪ ﺑﻼک ﭼﯿﻦ ﺻﻮرت ﻣﯽﮔﯿﺮد ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺗﺎﯾﯿﺪ ﺗﻤﺎم ﮔﺮهﻫﺎ ﯾﺎ ﻫﻤﺎن ﮐﺎرﺑﺮان ﺑﺮﺳﺪ. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽ، اﻣﮑﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ در دادهﻫﺎ ﺑﻪ وﺟﻮد ﺑﯿﺎﯾﺪ ﯾﺎ ﮐﺴﯽ ﺗﻘﻠﺐ و ﮐﻼهﺑﺮداری ﮐﻨﺪ ﺑﺴﯿﺎر اﻧﺪک ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

ﺑﯿﺖ ﮐﻮﯾﻦ و ﮐﺮﯾﭙﺘﻮﮐﺎرﻧﺴﯽﻫﺎی دﯾﮕﺮ، اﺑﺰاری ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻓﺮاواﻧﯽ دارﻧﺪ. اﮔﺮ ﺑﻪ واژه اﺑﺰار در اﯾﻨﺠﺎ دﻗﺖ ﮐﻨﯿﺪ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺷﺪ، ﮐﻪ رﻣﺰارزﻫﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻇﺮﻓﯿﺖﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺜﺒﺖ ﯾﺎ ﻧﺎﻣﺴﺎﻋﺪی در دﻧﯿﺎ اﯾﺠﺎد ﮐﻨﻨﺪ. از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ آﻧﻬﺎ اﺑﺰاری ﺑﺮای ﺗﺮاﮐﻨﺶﻫﺎ در دﻧﯿﺎی ﺗﺠﺎرت، ﻣﺎﻟﯿﺎت و اﻗﺘﺼﺎد ﻫﺴﺘﻨﺪ، ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮد و ﺷﯿﻮه اﺳﺘﻔﺎده اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮان روی ﻣﺜﺒﺖ ﯾﺎ ﻣﻨﻔﯽ ﺑﻮدنﺷﺎن ﻗﻀﺎوت ﮐﺮد. در واﻗﻊ ﺑﻪ ﺻﻮرت ذاﺗﯽ، اﺑﺰارﻫﺎﯾﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻇﺮﻓﯿﺘﯽ ﻓﻮقاﻟﻌﺎده ﺑﺮای اﯾﺠﺎد ﻣﺰاﯾﺎی ﻣﺜﺒﺖ ﯾﺎ ﻣﻨﻔﯽ در دﻧﯿﺎ دارﻧﺪ. اﯾﻦ ﮐﺎرﺑﺮان و ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﺜﺒﺖ ﯾﺎ ﻣﻨﻔﯽ ﺑﻮدن را ﻣﺸﺨﺺ می کنند

ﭼﻨﺪ ﻣﺪل ارز دﯾﺠﯿﺘﺎل دارﯾﻢ؟

ارزﻫﺎی دﯾﺠﯿﺘﺎل از ﺗﻨﻮع زﯾﺎدی ﺑﺮﺧﻮردار ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﺑﯿﺸﺘﺮ آﻧﻬﺎ ﮐﺎرﮐﺮد و وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﻣﺸﺎﺑﻬﯽ دارﻧﺪ. ﻣﻌﺮوفﺗﺮﯾﻦ آﻧﻬﺎ ﺑﯿﺖ ﮐﻮﯾﻦ اﺳﺖ. اﻣﺎ ﻣﻮارد و ﮔﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﻣﺸﻬﻮر دﯾﮕﺮی ﻫﻢ در دﻧﯿﺎی ارزﻫﺎی دﯾﺠﯿﺘﺎل وﺟﻮد دارد ﮐﻪ از آﻧﻬﺎ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ رﯾﭙﻞ (Ripple)، اﺗﺮﯾﻮم (Ethereum)، ﻻﯾﺖﮐﻮﯾﻦ (Litecoin) و ﻣﻮﻧﺮو (Monero) اﺷﺎره ﮐﺮد.

اﯾﻦ ارزﻫﺎی دﯾﺠﯿﺘﺎﻟﯽ، ﻣﺸﻬﻮرﺗﺮ از ﮔﺰﯾﻨﻪﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﺑﺎزار ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ رﻫﺒﺮان ﺑﺎزار ارزﻫﺎی دﯾﺠﯿﺘﺎﻟﯽ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽروﻧﺪ. ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺮایﺗﺎن اﯾﻦ ﺳﻮال ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ وﺿﻌﯿﺖ ارز دﯾﺠﯿﺘﺎل در اﯾﺮان ﺑﻪ ﭼﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ اﺳﺖ.

در اﯾﺮان ﻫﻢ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎﯾﺮ ﻧﻘﺎط دﻧﯿﺎ، ارزﻫﺎی دﯾﺠﯿﺘﺎل ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ اﻓﺮاد ﺧﺒﺮهای ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﻬﻨﺪﺳﺎن، ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاران و از ﻫﻤﻪ ﻣﻬﻢﺗﺮ دوﻟﺖ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ. اﻟﺒﺘﻪ ﻓﻌﻼ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ رﺳﻤﯽ و ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ، ﺧﺒﺮی درﺑﺎره اﺳﺘﻔﺎده و ﮐﺎرﺑﺮد اﯾﻦ ارزﻫﺎ ﻣﻄﺮح ﻧﺸﺪه اﺳﺖ. اﺧﺒﺎری درﺑﺎره اﯾﻨﮑﻪ دوﻟﺖ، ﺑﻪ زودی، ارز دﯾﺠﯿﺘﺎل ﻣﺨﺼﻮص ﺑﻪ ﺧﻮد را راﻫﯽ ﺑﺎزار ﻣﯽﮐﻨﺪ ﻫﻢ در ﻣﯿﺎن اﺧﺒﺎر ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه ﺑﻮد اﻣﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﻗﻀﯿﻪای ﺗﺎ ﭼﻪ اﻧﺪازه ﺟﺪی ﺑﺎﺷﺪ، ﭼﻨﺪان ﻣﺸﺨﺺ ﻧﯿﺴﺖ. در ﻫﺮ ﺣﺎل، ﻧﺨﺒﮕﺎن و ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن زﯾﺎدی در اﯾﺮان ﻫﻢ در ﺣﺎل ﺑﺮرﺳﯽ ارزﻫﺎی دﯾﺠﯿﺘﺎل و ﮐﺎرﮐﺮدﻫﺎی آن ﻫﺴﺘﻨﺪ.

ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ارز دﯾﺠﯿﺘﺎل، ﺳﯿﺎه ﯾﺎ ﺳﻔﯿﺪ؟

ارزﻫﺎی دﯾﺠﯿﺘﺎﻟﯽ ﺑﻪ ﺷﺪت در ﺣﺎل ﮔﺴﺘﺮش ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﺣﺪود 10 ﺳﺎل از ﻇﻬﻮر آﻧﻬﺎ در دﻧﯿﺎ ﻣﯽﮔﺬرد و در اﯾﻦ ﻣﺪت ﮐﻮﺗﺎه ﺑﻪ اﻧﺪازه ﮐﺎﻓﯽ ﺟﻨﺠﺎل و ﺧﺒﺮ آﻓﺮﯾﺪهاﻧﺪ. در ﺳﺎل 2018، ارزﻫﺎی دﯾﺠﯿﺘﺎﻟﯽ، وﺿﻌﯿﺖ ﭼﻨﺪان ﻣﻄﻠﻮﺑﯽ را ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﻧﮕﺬاﺷﺘﻨﺪ و علی رغم ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽﻫﺎ، ارزشﺷﺎن ﺑﻪ اﻧﺪازهای ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﮑﺮد ﮐﻪ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﻣﯽﺷﺪ. اﻣﺎ در ﺳﺎل 2019، ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﺑﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻣﺜﺒﺘﯽ رو ﺑﻪ رو ﺷﺪ. ﺗﻐﯿﯿﺮاﺗﯽ ﮐﻪ ﺗﻤﺎم ذی ﻧﻔﻌﺎن در ﺑﺎزار ارزﻫﺎی دﯾﺠﯿﺘﺎل را ﺑﻪ آﯾﻨﺪه درﺧﺸﺎن آﻧﻬﺎ اﻣﯿﺪوار ﮐﺮده اﺳﺖ. واﻗﻌﯿﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﺎز و ﮐﺎر و ﺑﺴﺘﺮی ﮐﻪ ارزﻫﺎی دﯾﺠﯿﺘﺎل در آن ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ از ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎدی ﺑﺮای رﺷﺪ و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ در ﺻﻨﺎﯾﻊ و ﻋﺮﺻﻪﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ. در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﮐﻪ در آﯾﻨﺪهای ﻧﺰدﯾﮏ، ﺑﯿﺸﺘﺮ و ﺑﯿﺸﺘﺮ از رﻣﺰارزﻫﺎ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺷﻨﯿﺪ.

 

ﺑﺮای ﺧﺮﯾﺪ ارزﻫﺎی دﯾﺠﯿﺘﺎل و ﺧﺮﯾﺪ ﺑﯿﺖ ﮐﻮﯾﻦ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ از ﺳﺎﯾﺖ ﺻﺮاﻓﯽ ﺻﺪرا ﭘﯽ اﺳﺘﻔﺎده و ﺑﺎ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ آﻧﻼﯾﻦ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺧﺪﻣﺎت را درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﯿﺪ

آدرس صرافی: https://www.sadrapay.com

آدرس ﮐﺎﻧﺎل ﺗﻠﮕﺮاﻣﯽ sadrapay@ 


تاریخ: 1399/02/10 09:50 ب.ظ | دفعات بازدید: 3235
-